شعرانه !!

شاعری هستم که قاطی کرده ام !!

 

(لطفاً کسی به خودش نگیره ..خودمو دارم میگم )!!

 

مـن عاشق حــــرف هیچ و پوچم
سردسته ی گاو و میش و قوچم
با کـــل زمانــــه .. در ستیزم
از بس که شلوغه روی میزم

گاهی می زنم تـــو گوش عشقم
هیچکس مثه من نیس توی عالم
قــاطـــی دارم و مفتخــــرم من
دور از جـون جملگی ، خرم من !

یک نفـر بکوبه تو ملاجم
اصلاً بزنــه چوب حراجم
مـــــــن شاعــــر سبک ابتذالم
هر چیزی بشه ، یه بی خیالم

با علم و ادب غریبه هستم
یک نفر بیـــــاد بگیره دستم
ایـــن قلبو یکی بــــــده اجاره
از بس کــه بـــــلا سرم میاره !

بی پولــم و عاشق ریالم
من اهل یقین و احتمالم !
شعرم همــــه نیرنگ و فریبه
دستم رو ببین ، داخـل جیبه

دنبال شپش اون جا می گردم
با شعر خودم ، ببین چه کردم !

/ 0 نظر / 14 بازدید